Zespół Szkół nr 19
we Wrocławiu
PolskaEnglish
Menu
Dla gimnazjalistów
60 lecie LOXI
Kalendarz szkolny

Aktualności / komunikaty

Program stypendialny Rządu Republiki Federalnej Niemiec

„The Job of my Life” – MobiPro jest programem stypendialnym Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy). Program stypendialny skierowany jest do niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (tytułu magistra) w wieku 18 -27 lat chcących podjąć naukę zawodu i pracę oraz zamieszkać w Niemczech.

Wsparcie oferowane w ramach programu:

☛ intensywny bezpłatny kurs języka niemieckiego w Polsce (620 godz.) – kurs pod opieką metodyczną Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut
☛ możliwość zdawania egzaminu Goethe-Institut
☛ dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki do Niemiec
☛ pomoc w znalezieniu mieszkania
☛ stały kontakt z opiekunem w Niemczech
☛ praktykę w zakładzie pracy w Niemczech (6 tygodni) połączoną z kursem językowym w Niemczech (90 godz.)
☛ kształcenie zawodowe: uczęszczanie do szkoły zawodowej i pracę w docelowej firmie (3 lata)
☛ cykl korepetycji przez cały okres kształcenia zawodowego
☛ stypendium przez cały okres kształcenia zawodowego
☛ dofinansowanie kosztów dwóch podróży (rocznie) do Polski
☛ ewentualne dofinansowanie opieki nad dziećmi w Niemczech

 

Wiecej informacji TUTAJ

Konsultacje 18 listopada

Przypominamy, że w środę 18.11.2015, w godz. 17 - 18.30, odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III.

TESTY KWALIFIKACYJNE DO PROGRAMU „DESTINATION IMAGINATION – KREATYWNE MYŚLENIE”

 W poniedziałek i wtorek w auli odbędą się testy kwalifikujące do programu (do drużyny 7 –osobowej). Proszę stawić się według podanej kolejności. Nie stawienie się na teście dyskwalifikuje kandydata. Będzie sprawdzana obecność według sporządzonej na spotkaniu listy.

Poniedziałek

1 lekcja – 1A – godzina wychowawcza (w sali 12)

5 lekcja - 1S, 1P, 2SW – aula

7 lekcja – 2A, 2SP – aula

 

Wtorek

6 lekcja – 2B - aula

 

Serdecznie zapraszamy.

M. W- R

U. P

Już są zapisy na XXIII Olipiadę Informatyczną

 

Rozpoczęły się zawody I stopnia XXIII Olimpiady Informatycznej! Do rozwiązania jest 5 zadań w terminie do 16 listopada

czytaj więcej...

Ponad granicami

Projekt skierowany do młodzieży, realizowany jako wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów – Polski i Iranu. Osią, wokół której podejmowane są działania artystyczne młodzieży, jest rodzima i zagraniczna kinematografia. Film staje się tu „zwierciadłem kultury” – narzędziem do zrozumienia wyjątkowości własnego kraju, kultury, pokolenia, jak i zrozumienia odrębności i podobieństw występujących w innych kulturach.

Młodzież w pierwszej kolejności jest zachęcana do obserwowania i refleksji nad cechami swojej kultury, aby w kolejnej fazie zastosować to samo podejście dla zrozumienia kultury kraju partnerskiego.

Kluczowy element projektu to aktywny udział i zaangażowanie młodych ludzi, którzy:

  • sami wybierają rodzime filmy warte pokazania rówieśnikom z kraju partnerskiego,
  • tworzą swoje dzieła w oparciu o inspiracje produkcjami zagranicznymi (m.in. filmy, fotografie, obrazy, teksty pisarskie),
  • współtworzą festiwal filmowy.

 

http://beyondbordersfestival.org/

http://beyondbordersfestival.org/rekrutacja/

WRITE ON - ogólnopolski konkurs pisania w języku angielskim

WRITE ON  - ogólnopolski konkurs pisania w języku angielskim dla uczniów gimnazjów i liceów – 19 listopada 2015 r.

  • Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Organizatorem konkursu jest Cambridge English Language Assessment
  • Celem konkursu jest podniesienie umiejętności pisania po angielsku.
  • Konkurs jest adresowany do uczniów o średniozaawansowanym poziomie znajomości języka – poziom B2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

 

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o kontakt z nauczycielami języka angielskiego

Wolontariat podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016

Poszukujemy wolontariuszy do współpracy przy organizacji Turnieju piłki ręcznej we Wrocławiu. Turniej  odbędzie się w styczniu 2016 r. na czterech arenach w naszym kraju.  Jeśli masz skończone 18 lat, przed Tobą możliwość uczestnictwa w wielkim wydarzeniu.

 

 

 

Swoją kandydaturę należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.alpha.zprp.org.pl. Natomiast wszystkie szczegółowe informacje odnośnie obszarów w których będą działać wolontariusze i wymagań, które muszą spełnić znajdziesz na stronie http://eurohandballpoland2016.pl/.

 

UWAGA W KWESTIONARIUSZU NALEŻY OBOWIĄZKOWO WPISAĆ, ŻE JESTEŚ UCZNIEM  Z  LO XI !!!

 

Szkolenia we Wrocławiu odbędą się w dniach 11-13 grudnia 2015 r.  U nas w szkole!!!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszeń. W myśl hasła Mistrzostw Europy – Feel The Emotions, poczujesz smak niezapomnianych wrażeń i emocji!

Wszelkich informacji udziela: pani mgr Magdalena Wesołowska-Rańda. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat   dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej z 7 września  2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

(FRAGMENTY - całość komunikatu - http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf  )

(...)

1.Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych  arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a.zminimalizowaniu  ograniczeń  wynikających  z  niepełnosprawności,  niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
zdającego
b.zapewnieniu zdającemu miejsca  pracy  odpowiedniego  do  jego  potrzeb  edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych
c.wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d.odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e.ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego,  o  których  mowa  w  art. 9a  ust.  2  pkt  2  ustawy,  uwzględniających  potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f.zapewnieniu  obecności  i  pomocy  w  czasie  egzaminu maturalnego
nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu  lub  pisaniu lub  specjalisty  odpowiednio  z zakresu danego  rodzaju niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

(...)

Zdający uprawnieni do dostosowania:
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4. chory lub niesprawny czasowo
5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
6. absolwent, który w roku szkolnym 2015/2016 był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a.trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b.zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
7. absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

(...)

Pełna treść komunikatu:
http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf

 

 

Wycieczka do Londynu

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki szkolnej do Londynu. Koszt wstępny ok 900 zl. Chętnych prosimy o kontakt z organizatorami - p. M. Dąbrowską lub p. J. Mikluszką

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )