Zespół Szkół nr 19
we Wrocławiu
PolskaEnglish
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Aktualności / komunikaty

ZS 19 Centrum Egzaminacyjnym

Informacje dla zdających w naszej szkole

poprawkowy egzamin maturalny

z języka polskiego i matematyki znajdują się w zakładce

"Dla maturzystów"

Sekretariat szkolny

W okresie wakacyjnym sekretariat szkolny będzie czynny

PN-PT od 8:00 do 14:00

test sprawnościowy

Uwaga kandydaci II naboru do klas sportowych

(wioślarska, piłkarska)

  Test sprawnościowy do klas sportowych odbędzie się 10.07.2014 r. o godz. 9.00 na terenie szkoły

Zainteresowanych kandydatów prosimy o punktualne stawienie się ze strojem sportowym

Podręczniki na rok szkolny 2014 / 2015

W zakładce "Prawo szkolne" zamieszczone zostały wykazy podręczników

na rok szkolny 2014 - 2015 dla wszystkich poziomów klas.

 

Prosimy o zwracanie uwagi na ostatnią rubrykę - z zakupem niektórych podręczników należy poczekać na początek przyszłego roku szkolnego.

27 czerwca - zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego godz. 9.00 boisko szkolne

 

Spotkania z wychowawcami w salach:

 

1a – s.107

1b – s.109

1SP – s.113

1SW – s.10

 

2a – s.112

2b – s.12

2SP – s.6

2SW – s.5

 

Odbieranie świadectw maturalnych w godz. 9 – 11

(po godz. 11 – biblioteka szkolna)

 

  • 3a –  p.Załuski s.7
  • 3b – p.Bem-Fokczyńska s.11
  • 3c – p.Domaradzka-Żyła s.9
  • 3d – p.Dabrowska s.108
  • 3LP – p.Bieganowski s.106

 

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają świadectwa i aneksy w sekretariacie.

Program XII edycji "Stypendia Pomostowe"

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalna w 2014 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

dostałeś się na I rok studiów dziennych I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
osiągnąłeś na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załącznikiem do regulaminu. osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie zlicza liczbę punktów
pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr - segment IA, którzy byli zatrudnieni w tych w sodarstwach na podstawie umowy o prace przez okres co najmniej 2 lat mieszkasz na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys.mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowanie nie może być krótszy niz 6 miesięcy
pochodzisz z rodziny, w której dochód netto na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o stypendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku.

Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
http://www.stypendia-pomostowe.pl

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od miesiąca lipca 2014 r.

Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia pokój Nr 526 A, V piętro przy ul. G. Zapolskiej 4.

 

Formularze wniosków stypendialnych (aktualne wnioski w załączeniu do wydruku) wraz z aktualną informacją będą dostępne od lipca 2014 r. do pobrania na stronie internetowej WGP http://www.wroclaw.pl  w zakładce: edukacja/stypendia/stypendia szkolne.

Bardzo ważne jest, aby złożone wnioski były kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku w miesiącu lipcu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc czerwiec, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca).

W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń MOPS – należy wówczas wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania na str. internetowej WGP).

 

Kryterium dochodowe - obecnie obowiązuje kwota do 456 zł/osobę netto w gospodarstwie domowym. Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium .

 

Osobą udzielającą informacji nt. Narodowego Programu Stypendialnego w Wydziale Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia jest  Michał Mikołajek (tel. 71 7777 78 54).

 

Stypendyści są w obowiązku informowania organu wydającego decyzję (UM WGP) o zmianach stanowiących poprawę sytuacji materialnej w rodzinie skutkujących przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego, tj. 456 zł netto/osobę w rodzinie .

 

W sprawie stypendium można kontaktować się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Uczniowski Program Stypendialny (UPS)

1. Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas maturalnych wrocławskich szkół zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z  matematyki.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski
o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku 

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

 

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać pod nr tel. 71 777 74 44.

 

3. Zdany egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym we wrocławskiej szkole ponadgimnazjalnej oraz podjęcie studiów stacjonarnych na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we WROCŁAWIU

Wnioski składają absolwenci do 30 września każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz, na okres do 9 miesięcy, począwszy od miesiąca października

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących stypendium dla maturzystów udziela:   Jacek Marciński tel. +48 71 777 78 52

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kancelarii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY, zgodnie z określonymi terminami.

 

Szczegółowe informacje i wzory wniosków - http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

ROE

ROE Regionalny Ośrodek Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do Szkół Artystycznych ROE na rok 2014/2015 na stronie

http://www.szkolyartystyczne.roe.pl

Do wyboru 19 artystystycznych kierunków we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie.

 

Rekrutacja i konsultacje na studia uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii

Rekrutacja i konsultacje na studia uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii

EPISTEME Edukacyjny Serwis Rekrutacyjny

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z EPISTEME.

EPISTEME działa od 2003 roku i zorganizowało studia dla wielu osób z Polski. EPISTEME jest przedstawicielstwem uniwersytetów w Anglii, także w Londynie i na tych uniwersytetach organizuje studia dla Polaków BEZPŁATNIE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Oferowane Usługi.

Teraz jest dobry okres, aby starać się na studia od końca września/października 2014!

Dzięki pomocy EPISTEME można starać się na studia przez cały rok, więc kiedykolwiek czytasz tę stronę, warto skontaktować się z EPISTEME.

 

http://studiabrytyjskie.com/home_pol.htm

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )